РІЧНИЙ ЗВІТ  2022-2023 н.р.

Педагогічний колектив коледжу в 2022-2023 н.р. працював над методичною темою Інтеграція освітньої, інноваційної, науково-практичної  діяльності в навчально-виховний процес засобами хмарних технологій. Тема реалізовувалась на основі  оновлення змісту і форм професійної діяльності педагогічних працівників, орієнтуючись на європейські вимоги, котрі диктуються переосмисленням традиційних підходів та впровадженням  інноваційних технологій навчання.

Пріоритетні завдання роботи  закладу освіти:

 1. Забезпечити безпеку учасників освітнього процесу, якість освіти в умовах  карантину та військового стану;
 2. Удосконалювати навчально-методичну роботу педагогічних працівників;
 3. Покращити профорієнтаційну роботу;

Очікувані результати:

 1. Удосконалення системи управління та контролю за освітнім процесом.
 2. Покращення навчальних досягнень здобувачів освіти.
 3. Зменшення кількості студентів, схильних до девіантної поведінки.
 4. Реалізація нормативних вимог щодо матеріальної бази кабінетів, спортивних залів, обладнання.
 5. Підвищення ефективності системи мотивації та стимулювання роботи педагогічних працівників закладу освіти.
 6. Підвищення мотивації педагогів коледжу на участь в засвоєнні передового педагогічного досвіду.
 7. Підвищення навчальної мотивації студентів з низьким  рівнем навчальних досягнень.
 8. Формування іміджу закладу фахової передвищої освіти.

 

Основні  завдання  навчально-методичної  роботи, які стануть орієнтирами в роботі всіх структурних компонентів:

 • забезпечення якості освіти щляхом удосконалення навчального, педагогічного, психологічного, методичного, технічного забезпечення освітнього процесу;
 • удосконалення системи внутрішнього контролю якості освіти на основі управлінських рішень;
 • забезпечення безпеки учасників освітнього процесу, якості освіти в умовах  карантину та дистанційного і змішаного навчання;
 • подальше впровадження сучасних педагогічних технологій в освітній процес коледжу, впровадження дистанційних технологій у контексті змішаного навчання;
 • продовження поповнення контенту електронної бібліотеки навчально-методичними матеріалами з дисциплін, передбачених навчальними планами підготовки фахівців за відповідними освітніми програмами;
 • підвищення відповідальності викладачів щодо здійснення впровадження інноваційних, передових, інтенсивних методів і прийомів роботи в практику викладання навчальних дисциплін;
 • подальша інформатизація освітнього процесу;
 • активне використання в навчальному процесі мультимедійного забезпечення при викладанні навчальних дисциплін та інноваційних технологій навчання, міжпредметних зв’язків;
 • співробітництво із роботодавцями та їх об’єднаннями, продовження роботи щодо укладання договорів з підприємствами, установами, організаціями щодо поширення баз практики;
 • психолого-педагогічні причини неуспішності студентів та способи їх подолання;
 • збереження та збільшення контингенту студентів шляхом активізації, вдосконалення профорієнтаційної роботи, створення сучасних відеороликів з презентації спеціальностей;
 • використання електронного тестування як засобу підвищення ефективності закріплення знань;
 • підвищення педагогічної майстерності викладачів через оптимальну структуру науково-методичної роботи;
 • модернізація та удосконалення матеріально-технічної бази методичного кабінету, навчальних кабінетів, поповнення їх навчально-методичними посібниками, методичними розробками, приведення навчальних кабінетів до вимог, відповідно до особливих умов роботи під час адаптивного карантину та воєнного стану в державі;
 • спрямувати діяльність викладачів на вдосконалення електронного навчально-методичного забезпечення викладання дисциплін, розробку електронних підручників, посібників, персональних сайтів, враховуючи вимоги компетентнісного навчання із застосуванням технологій дистанційного та змішаного навчання;
 • удосконалення виховної системи закладу, роботи органів студентського самоврядування;
 • активізація видавничої діяльності викладачів;
 • поповнення банку інформації щодо освітніх проектів, методик навчання тощо.

Навчально-виховний процес

У 2022-2023 н.р. вся робота була скерована на забезпечення високої якості підготовки фахівців відповідно до державних стандартів та вимог сучасного ринку праці. План державного замовлення на підготовку фахових молодших бакалаврів виконано на 100%, дані наведені в таблиці:

Аналіз результатів прийому в 2023 н.р.: Фахові молодші бакалаври на основі БСО (9 клас)

 

Назва спеціальності Кількість зарахованих
Всього Держзамовлення Контракт
1 Готельно-ресторанна справа 16 13 3
2 Маркетинг 22 20 2
  Всього: 38 33
5

Фахові молодші бакалаври на основі кваліфікованого робітника

Назва спеціальності Кількість зарахованих
Всього Держзамовлення Контракт
1 Ресторанне обслуговування справа 27 12 15
2 Маркетинг 17 5 18
3 Харчові технології 27 25 2

 

Кваліфіковані робітники (11 клас)

Назва професії Всього зарахованих Держзамовлення Контракт
 
1. Майстер ресторанного обслуговування 0 0
2. Офіціант, бармен 27 20 7
3. Кухар, кондитер 56 51 5
4. Кухар (V-розряду) 28 24 4
5. Кухар, бармен 20 20
6. Кондитер 26 23 3
7. Агент з організації туризму, покоївка 0 0
8. Агент з постачання 25 15 10
  Всього: 182 133 49
Кваліфіковані робітники (9 клас)
1. Продавець продовольчих товарів, агент з постачання 27 27
2. Кухар, офіціант, бармен 53 53
3. Кондитер 36 36
  Всього: 111 58 53
 

 

Продовжують навчання у вищих навчальних закладах  28 випускників.

Освітній процес у Коледжі – це система організаційних, методичних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти освітньо-професійних програм, який здійснюється на засадах, спрямованих на реалізацію принципів студентоцентрованого навчання.

Методична робота

    З метою поліпшення фахової підготовки педагогічних кадрів у коледжі  значна увага приділяється методичній роботі:

 • що спонукає кожного викладача до  підвищення  свого  фахового  рівня;
 • сприяє взаємному збагаченню  членів  колективу педагогічними знахідками,
 • дає змогу молодим викладачам вчитися педагогічної  майстерності  в досвідченіших  колег,
 • забезпечує підтримання  в  педагогічному  колективі  духу  творчості та прагнення  до  пошуку.

Методична робота коледжу є цілеспрямованою діяльністю щодо забезпечення психолого-педагогічної та методичної підготовки викладачів та майстрів в/н  з метою підвищення ефективності їх навчально-виховної діяльності.

Система дій і заходів методичної служби коледжу  має на меті підвищення рівня професійно-педагогічної компетентності кожного педагога, розвиток його творчої особистості та індивідуальності, підвищення інноваційного потенціалу педагогічного колективу й навчального закладу в цілому.

Особливо важливим чинником методичної роботи є постановка цілей і завдань, єдиної методичної теми, яка орієнтує не на процес, як такий, а на кінцеві результати, комплексний підхід до вирішення завдань. Мета – це ідеальний образ, модель бажаного майбутнього результату діяльності, – зростання професійної компетенції, професійної майстерності педагогічних працівників.

Протягом року здійснювалася реалізація таких основних завдань, як:

 • забезпечення інформаційної підтримки роботи структурних підрозділів методичної служби;
 • створення банку даних програмно-методичної, нормативно-правової, науково-технічної інформації;
 • надання навчально-методичних консультацій педагогічним працівникам;
 • координація колективних форм і методів роботи, самонавчання, спрямованих на підвищення педагогічної майстерності та вдосконалення фахової підготовки викладачів і майстрів виробничого навчання;
 • задоволення запитів, потреб педагогів в інформації професійно-особистісної орієнтації;
 • організація системи заходів,  скерованих  на розвиток  творчого потенціалу педагогів, впровадження досягнень кращого педагогічного досвіду та інноваційних технологій; здійснення видавничої діяльності на різних рівнях узагальнення кращого досвіду роботи;
 • організація наставництва, стажування педагогів в т.ч. участь в Міжнародних проектах.

У системі методичної роботи враховано індивідуальні та колективні форми роботи. За навчальний рік було проведено 8 педагогічних та  4 інструктивно-методичних нарад.

В навчальному закладі вивчаються освітні інновації, вдосконалюється робота електронної бібліотеки, внутрішнього сервера, дистанційної платформи Moodle. Для оптимізації навчального процесу та інтеграції студентів у сучасний інформаційний простір, з кожної дисципліни створений навчально-методичний комплекс, який містить електронні папки педпрацівників з окремих дисциплін. Відповідно електронна папка педагога включає:

 • навчальну та робочу програму дисципліни;
 • плани практичних занять;
 • завдання для самостійної роботи студентів;
 • завдання для індивідуальної науково-дослідної роботи;
 • методичні рекомендації:
 • для виконання та проведення практичних занять;
 • роботи студентів з самостійного вивчення матеріалу;
 • написання курсових проектів (робіт).

Школа передового педагогічного досвіду

Протягом  2022-2023  н.р. педагогічний колектив коледжу вивчав передовий педагогічний досвід:

Викладача Волощук В.В. – «Формування та розвиток професійних та комунікативних компетенцій в контексті інноваційного простору»

Майстра в/н Малініної М.Я.-  «Інноваційні  технології модернізації навчально-виховного процесу»

При вивченні досвіду педагогів використовувалися  різні форми й методи його поширення:

 • вивчення системи роботи педагогів, спостереження за їх діяльністю;
 • відвідані заняття з метою обміну досвідом;
 • індивідуальні бесіди з метою виявлення таких елементів у його педагогічному досвіді, які складно визначити тільки під час відвідування занять, позаурочних заходів, гурткових, факультативних занять;
 • вивчення педагогічної документації (планів, щоденників самоосвіти, особистого планування, матеріалів, які відображають участь педагогів в методичній роботі, громадському житті НЗ тощо);
 • мультиплікація досвіду українсько-канадського проекту «Навички для працевлаштування» в навчально-виховний процес;
 • здійснення моніторингу навчальних досягнень студентів тощо.

Цього навчального року наш педагогічний колектив коледжу ефективно впроваджував передовий педагогічний досвід:

Викладача Пітуха С.П. – «Впровадження та використання сучасних ІКТ, в освітньому процесі»

Майстра в/н Заячук Т.В. «Впровадження елементів проектної діяльності  на заняттях в/н».

Школа професійної адаптації молодого педагога

З метою підвищення  методичного та професійного рівня молодих викладачів та майстрів виробничого навчання, які мають стаж роботи до трьох років у закладі працювала  Школа професійної адаптації молодого педагога, яка налічувала 5 молодих педагогів. У рамках функціонування школи молодого педагога :

 1. Вивчався досвід роботи викладачів, майстрів виробничого навчання коледжу.
 2. Опрацювалися періодичні фахові журнали, газети.
 3. Розглядалися питання вибору раціональних методів викладу нового матеріалу.
 4. Відвідувалися заняття молодих спеціалістів.
 5. Організовувалося взаємовідвідування занять (наставник – молодий спеціаліст).
 6. Самостійно опрацьовувалося питання «Способи активізації пізнавальної діяльності здобувачів освіти».
 7. Проводився огляд педагогічної преси в бібліотеці.

Зміст та форми роботи циклових комісій

Методична робота з педагогічними працівниками реалізується в основному через традиційні колективні та індивідуальні форми її організації. Це проблемні семінари-практикуми, психологічні тренінги, конкурси, тематичні педради, професійні дискусії, лекції-консультації, педагогічні виставки, педагогічні читання, круглі столи тощо. Індивідуальні форми охоплюють наставництво, стажування, тематичне консультування, дистанційне навчання, самоосвіту тощо.

Разом з тим усі заплановані заходи не можуть повністю розв’язати всіх проблем підвищення кваліфікації без належного самонавчання викладачів та майстрів виробничого навчання.

Робота з педагогами, головами циклових комісій здійснювалася на основі вивчення росту їх професійної майстерності, діагностики потенційних можливостей і запитів, аналізу попередніх результатів роботи з урахуванням вимог сучасного освітнього простору.

В навчальному закладі  працювало 4 циклових комісій (ЦК):

 • ЦК загальноосвітніх дисциплін (голова ЦК Хромей Г.В.);
 • ЦК маркетингу та туризму (Карач В.С.)
 • ЦК харчових технологій (Зайцева Г.Т.);
 • ЦК готельно-ресторанного напряму (Лилак Г.М.);

Зміст роботи циклових комісій визначався з урахуванням загальної методичної теми та конкретних завдань, що стоять перед навчальним закладом і здійснювався за такими напрямками:

 • Забезпечення    виконання    навчальних    планів    і    навчальних програм дисциплін.
 • Розробка   та    впровадження    в    навчальний    процес    заходів,
  спрямованих   на  забезпечення   якісної   підготовки   фахівців   і чіткої організації навчального процесу.
 • Розробка методик викладання навчальних дисциплін циклової комісії, проведення лекцій, практичних, лабораторних, семінарських занять, навчальної та виробничої практики, курсових та дипломних робіт (проектів).
 • Розгляд й обговорення підготовлених підручників, навчальних
  посібників, навчально-методичної літератури, навчальних програм дисциплін, методичних розробок, складання на них відгуків, рецензій.
 • Керівництво дослідницькою та науковою роботою, технічною
  творчістю студентів.
 • Організація самостійної та індивідуальної роботи студентів.
 • Організація та проведення   науково-практичних   конференцій, олімпіад, вікторин, конкурсів, виставок творчих робіт студентів тощо.
 • Організація індивідуальної роботи з обдарованими студентами.

За результатами роботи голови циклових комісій щомісяця подавали звітну інформацію про виконання чи не виконання завдань, які були передбачені планом роботи на місяць і  на розширеному засіданні розглядали результати за певний період роботи з визначенням перспективних  завдань. Протягом року було проведено  10 засідань з головами циклових комісій.

Виставки, конкурси, олімпіади, фестивалі

Відповідно до плану роботи коледжу проводились виставки, конкурси,  фестивалі тощо (таблиця)

 

Назва заходу Місце проведення,

  Результат

Обласний конкурс «Пісенний Вернісаж» ІІІ місце

 

Обласний конкурс поезії присвячений Дню української мови та пісенності ІІ місце

 

Позаурочні заходи

Навчально-методичне видання

Зміст навчальних програм конкретизується у навчальних посібниках, які є основним джерелом знань і організації самостійної роботи студентів, одним з найважливіших засобів навчання. Протягом 2022-2023 н.р. викладачами була підготовлена навчально-методична література з таких дисциплін:

 

ПІП

Педагога

Назва навчально-методичного видання
Храбатин О.І. Ø  Навчальний посібник «Підприємницька діяльність»

Ø  Зошит для практичних занять «Маркетинг та ціноутворення»

Ø  Зошит для практичних занять «Технологія торгівлі»

Ø  Зошит для практичних занять «Основи маркетингу»

Ø  Методичні рекомендації щодо написання й оформлення курсових робіт спеціальності 075 «Маркетинг»

Стахів О.Г. Ø  Навчальний посібник «Товарознавство продовольчих товарів»
Косовська Л.І. Ø  Довідник бартендера з предмета «Барна справа»
Данилів О.В. Ø  Робочий зошит для самостійного вивчення з дисципліни «Процеси і апарати харчових виробництв»
Калакура О.Я. Ø  Тестові завдання з дисципліни «Старовинна зарубіжна кухня»

Ø  Конспект лекцій з предмету «Технологія приготування коктейлів»

Карач В.С Ø  Завдання для практичних занять з дисципліни «Логістика»

Ø  Завдання для практичних занять з дисципліни «Розроблення товарів»

Олійник Н.П. Ø  Конспект лекцій з предмету «Технологія приготування їжі»
Рудак М.М. Збірник рецептур змішаних напоїв
Волощук В.В. Ø  Посібник з «Охорони праці

Ø  Словник екологічних термінів

Ø  Курс лекцій з дисципліни «Основи екології»

Болотинюк І.М Ø  Робочий зошит з дисципліни «Бухгалтерський облік»
Бучинська Н.Ю Ø  Методичні рекомендації щодо написання й оформлення курсових робі спеціальності «Готельне обслуговування»

Ø  Довідник музеїв Прикарпаття

Ø  Туристичнио-інформаційний довідник «Транспорт Прикарпаття»

Ø  Збірник туристичних атракцій «Туристичні рекорди Івано-Франківщини»

Ø  Конспект лекцій  «Організація транспортного обслуговування в туризмі»

Малініна М.Я. Ø  Навчальний посібник ППП «Смерічка»

Ø  Збірник кросвордів НТФ «Смерічка» фінансовий відділ

Хромей Г.В. Ø  Довідник «Історичні локації Івано-Франківська»
Косовська Л.І. Ø  Збірник кросвордів «Організація обслуговування в ресторанах»

Ø  Методичні рекомендації для самостійної роботи з предмета «Барна справа»

Ø  Методичні рекомендації щодо написання й оформлення курсових робіт.

Савчук Л.М. Ø  Конспект лекцій з дисципліни «Професійний етикет» для груп готельно-ресторанного напряму

Ø  Збірник тренінгових занять з психології та етики ділових відносин

Ониськів Н.Б. Ø  Робочий зошит з предмету «Онови галузевої економіки і підприємництва»
Лилак Г.М. Ø  Конспекти лекцій: «Обслуговування відвідувачів у торговій залі»

Ø  Конспекти лекцій: «Особливості обслуговування іноземних туристів»

Ø  Методичні рекомендації щодо проходження переддипломної практики для студентів

Ø  Методичні рекомендації щодо написання й оформлення курсових робіт спеціальності «Ресторанне обслуговування»

Федун Н.В Ø  Лексичний матеріал з англійської мови для учнів груп за професією «Бармен»

Ø  Збірник практичних завдань та вправ з іноземної мови «

Ø  Зошит з англійської мови для перевірки знань учнів

Сміляк О.В Ø  Робочий зошит з дисципліни «Англійської мови» для спеціальності «Маркетинг»

Ø  Робочий зошит з предмета «Англійської мови» для барменів

Ø  Лексичний матеріал з англійської мови для учнів груп за професією «Бармен»

Ø  Робочий зошит з англійської мови для спеціальності «Ресторанне обслуговування»

Видавнича діяльність

Методичним службою публікуються періодичні видання:

 • Газета «Західний вітер» (10 номерів)

Інформаційні комунікації

Для оптимізації навчального процесу та інтеграції студентів у сучасний інформаційний простір, з кожної дисципліни створений навчально-методичний комплекс, який представлений на внутрішньому сервері коледжу. Кожен із таких комплексів містить електронні папки викладачів та майстрів в/н з окремих дисциплін.

Відповідно електронна папка педагога включає:

 • навчальну та робочу програму дисципліни;
 • плани практичних занять;
 • завдання для самостійної роботи студентів;
 • завдання для індивідуальної науково-дослідної роботи;
 • завдання та методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт;
 • методичні вказівки щодо самостійної роботи студентів та проведення практичних занять.

З кожної дисципліни створений навчально-методичний комплекс, який містить електронні папки педпрацівників з окремих дисциплін.

 

                                Відповідно електронна папка педагога включає:

 • навчальну та робочу програму дисципліни;
 • плани практичних занять;
 • завдання для самостійної роботи студентів;
 • тематику для індивідуальної науково-дослідної роботи;
 • методичні рекомендації:
 • для виконання та проведення практичних занять;
 • роботи студентів з самостійного вивчення матеріалу;
 • написання курсових проектів (робіт).

Для організації дистанційного навчання використовуються інші застосунки:

– для відео зв’язку Meet, Zoom, Viber;

– для організації групи Viber;

–  для перевірки знань студентів Google – тести;

– для ведення лабораторно-практичних занять YouTube – канал.

Для організації навчання курсової підготовки створено сайт mydskursy.flogshot.com  де розміщені програми. підручники, навчальні матеріали, практичні роботи, завдання для опрацювання.

 Платформа дистанційного навчання Moodle

Основою дистанційного навчання в коледжі є платформа Moodle

Moodle — навчальна платформа призначена для об’єднання педагогів, адміністраторів і учнів в одну надійну, безпечну та інтегровану систему для створення персоналізованого навчального середовища. Moodle — це безкоштовна, відкрита система управління навчанням.

Вона містить 3 блоки:

1.Інформаційний, де розміщені інструкцій з користування, створення електронних курсів, опитувальники, новини;

2.Навчальний – містить:

2.1.Електронну бібліотеку;

2.2.Навчальні матеріали за спеціальностями та професіями по курсах. Навчальні матеріали структуровані за алгоритмом:

-навчальний план;

-тематичний план;

-лекційний матеріал;

-практичні роботи;

-завдання для самоперевірки;

-тестові завдання;

-контрольні роботи;

-презентаційні матеріали;

-відеоматеріали;

-посилання на Viki та інші URL – ресурси;

-журнал онлайн.

3.Методичний блок містить:

3.1.Плани занять (всіх типів);

3.2.Підвищення кваліфікацій викладачів (створення мультимедійних ресурсів);

3.3.Користування відео-, конференц-зв’язком, використання сервісу Документи – Google.ua

Web-сайт навчального закладу

Сайт є одним із інструментів забезпечення навчально-виробничої та позаурочної діяльності закладу і є публічним органом інформації, доступ до якої відкритий для всіх бажаючих. Протягом 2021-2022 року на сайті коледжу було висвітлено близько 100 публікацій, які супроводжувалися фото-, та відео-матеріалами.

Сайт відповідає вимогам сучасності, є зручним та доступним у користування. Містить розроблений 3D тур – екскурсію навчальним закладом, який демонструє прогресивний розвиток матеріально-технічного забезпечення коледжу.

Кадрове забезпечення

Навчальний заклад повністю укомплектований педагогічним кадрами, адміністративно-управлінським персоналом відповідно до штатного розпису

 

 Якісний склад педагогічних працівників:

 

Заслужений працівник освіти – 2;

Відмінник освіти  України – 7;

Відзнака Макаренка- 3

Кандидати  наук – 1;

Викладач-методист – 6;

Старший викладач – 5;

Викладач вищої категорії – 13

Майстер в/н І категорії – 4;

Майстер в/н ІІ категорії –2.

 

 

Підвищення кваліфікаційного рівня педагогічних працівників

      В 2022-2023 н.р. підвищення кваліфікації педагогів здійснювалось:

 • у Івано-Франківському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти – 9 педагогів;

                    Атестація педагогічних працівників

         Рівень професійної і педагогічної майстерності оцінює атестація викладачів. У коледжі кожен рік працює атестаційна комісія, яка проводить чергові та позачергові атестації. У 2023-2024 н.р.   чергову атестацію пройшли   12 педагогічних працівників. (табл. 1).

 

ПІП Атестована
1. Князєва Наталія Олексіївна На присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії»
2. Зайцева Галина Тимофіївна На підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та підтвердження педагогічного звання «викладач-методист»
3. Перепічка Уляна Зіновіївна На підтвердження 11  тарифного розряду Єдиної тарифної сітки
4. Устинська Катерина Ярославівна На встановлення 14 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки
5. Сахнович Наталія Романівна

 

На підтвердження 14 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки
6. Пинчук Тетяна Яківна На встановлення 14 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки
7. Бучинська Надія Юріївна На присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої  категорії»
8. Сміляк Ольга Василівна На присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої  категорії»
9. Олійник  Надія Петрівна На присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої  категорії»
10. Рудак Михайло

Михайлович

На встановлення 12 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки

 

Міжнародна діяльність

Відділ міжнародної  діяльності коледжу активно проводив  роботу, направлену на розвиток міжнародних відносин із зарубіжними навчальними закладами, науково-дослідними закладами, іноземними освітніми організаціями та фундаціями. Досягнення завдань виконувалося шляхом співпраці між партнерськими організаціями, яка базується на принципах єдності та поваги до культурних відмінностей, з метою інтенсифікації процесу набуття навичок, необхідних для активного залучення молоді до процесу розвитку суспільства.

З метою вивчення досвіду підготовки фахівців для готельного господарства та ресторанного сервісу навчальний заклад активно розвиває міжнародну співпрацю, займається проектною діяльністю, здійснює обмін студентами:

 1. Українсько-болгарський проект – укладено договір на проходження практики студентів коледжу в болгарських ЗГРГ в готелі «Hotel Riu Helioa Bay» та «Hotel Riu Pravec risort» – понад 30 студентів;
 2. Українсько-німецький проект із Gastronomie Fachschule Gradestrasse.
 3. Українсько-польський проект з туристичною фірмою «Pomorze» для практики студентів на відпочинково-спортивних базах «Чотири корти» та «Затишок» – 8 студентів.

 Консультативні ради

В навчальному закладі продовжено роботу консультативних рад, які є дорадчим органом адміністрації навчального закладу щодо забезпечення відповідності навчальних програм вимогам та потребам роботодавців з усіх напрямків підготовки. Рекомендації членів Консультативної ради щодо змісту навчальних програм та результати моніторингу рівня підготовки  випускників враховуються в навчальному процесі.

У коледжі  працює три консультативних ради з числа роботодавців за напрямками «Маркетинг», «Готельно-ресторанна справа», «Харчові технології».

Принцип роботи консультативних рад заключається у:

 • Перегляді навчальних програм зі спеціальностей і професій та їх корегування;
 • Проведення занять на виробництві, стажування педагогів та студентів;
 • Залучення роботодавців до проведення теоретичних та практичних занять;

Роботодавці позитивно оцінюють якість підготовки студентів, про що свідчить їх відгуки та працевлаштування випускників.

                       Фінансово-господарська діяльність

Професійно-практична підготовка студентів здійснюється в кращих готельно-ресторанних та комерційних підприємствах області. Окрім цього в навчальному закладі працює власне торгово-виробниче об’єднання, яке забезпечує робочі місця для практики студентів та формування спецфонду коледжу.

Всі отримані кошти скеровані на розвиток матеріально-технічної бази, матеріальне заохочення працівників та студентів, інші напрями передбачені умовами колективного договору (див. табл. 1.)

Таблиця

 

 

Фінансові показники

Сума

(тис. грн.)

Бюджетні надходження 20367,1
Спецкошти – разом в т.ч. 5300
ü доходи від виробничої діяльності 3780
ü платне навчання 1520
ü підготовка по центру зайнятості 110
ü курсова підготовка та інше 15
ü благодійні внески 20
Видатки:
Бюджетні в т.ч.:  
ü захищені статті (з/п, стипендія та інше) 19335
ü комунальні платежі 2608,1
Використання спецкоштів: 3117,8
ü придбання матеріалів, інвентарю 286,8
ü ремонтні роботи (навчальний корпус + гуртожиток) 48
ü комунальні платежі 321
ü заробітна плата з нарахуваннями 1898,9
ü придбання продукції для надання платних послуг та забезпечення виконання плану виробничої діяльності 563,1
Видатки на матеріальне заохочення та соціальні виплати:
ü працівникам 2002
ü студентам (в т.ч. сиротам) 30

Заборгованості по виплаті заробітної плати, стипендії в процесі року не допускалося, розрахунки з установами, постачальниками, платежі до бюджету здійснювались вчасно.

ВІТАЄМО!!!

Відповідно до Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на    2016-2023 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 25.12.2015   № 42-2/2015 (зі змінами), наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 17.01.2023 №12«Про проведення обласного конкурсу солістів «Пісенний вернісаж» серед студентів закладів фахової передвищої освіти», з метою популяризації сучасної української пісні, підтримки та розвитку вокального мистецтва, удосконалення виконавської майстерності, розширення репертуарного кругозору учасників конкурсу, налагодження творчих контактів між керівниками вокальних колективів, виховання високої духовності та культури в молодіжному середовищі, змістовного проведення дозвілля молоді  01 березня 2023 року проведено конкурс солістів «Пісенний вернісаж»

У конкурсі  взяли участь 32 студенти із 16 закладів фахової передвищої освіти області. Найчастіше пісні були пронизані патріотизмом, повагою до героїчних подвигів наших воїнів, любов’ю до своєї землі та народу. На підставі протоколу журі переможцем у номінації  «Українська популярна музика» стала студентка ВСП «Івано-Франківський фаховий коледж ресторанного сервісу і туризму НУХТ»  Дарія  Липецька, яка зайняла І місце (керівник Г.Салабай). Щиро вітаємо!

Обласний конкурс  солістів «Пісенний вернісаж» показав важливість проведення даного заходу, внаслідок якого було виявлено багато творчої та талановитої молоді, яка буде залучена до інших мистецьких заходів різного рівня.

Фінальний етап X Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської і студентської молоді імені Тараса Шевченка 08 лютого 2020 року на базі університету імені Короля Данила відбувся фінальний етап X Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської і студентської молоді імені Тараса Шевченка. Дипломом ІІ ступеня нагороджена студентка Івано-Франківського коледжу ресторанного сервісу і туризму НУХТ Стахів Марія. Грамотою Івано-Франківської обласної адміністрації  департаменту освіти, науки та молодіжної політики нагороджено викладача української мови Зінаїду Михайлівну Ступарик.  

Вітаємо переможців конкурсу інноваційних проектів «Моє місто майбутнього».

20 листопада 2019 року, студенти Івано-Франківського коледжу ресторанного сервісу і туризму НУХТ взяли участь у спільному проєкті Університету Короля Данила, Івано-Франківської міської ради, Івано-Франківської торгово-промислової палати, Інформаційного центру ЄС в м. Івано-Франківську, Агенції новин Firtka.if.ua, Будівельної компанії Blago developer, Компанії ТОВ «Електролюкс Україна» та тренінгового центру “B2YOU” під керівництвом  творчих наставників Людмили Косовської та Надії Бучинської.

У конкурсі  взяли участь 70 учасників з 13 освітніх закладів області, вони представили понад 20 проєктів зі смарттехнологій, інфраструктури міста, гастрокультури, туристичної рекреації тощо.

Наш студент Адріан Клюфінський (наставник Людмила Косовська) переміг в індивідуальному заліку, – реалізація страв у хлібі через переносну торгівлю. Відповідно проєкту, вулицями Франківська їздитимуть візки, на яких реалізовуватимуть страви у хлібі та напої у крохмальному посуді.

Також у командному заліку третє місце здобула команда нашого коледжу у складі Лілії Ріпи, Марії Колодницької та Олега Гошія (наставник Надія Бучинська) , які презентували «Літнє кемпінгове містечко на Вовчинецьких горах»

XIV Міжнародна виставка-ярмарок високоякісних товарів та продуктів харчування “EKOGALA”, яка проходила протягом 6-7 грудня 2019 року в польському Жешуві у виставково-конгресному центрі G2A Arena Підкарпатського воєводства в Ясьонці, – це презентації, конференції, дегустації, шанс поповнити знання про продукти найвищої якості, пошук постачальників та покупців, реклама своїх товарів, а також можливість взяти участь в майстер-класах від професійних шеф-кухарів та вдосконалити кулінарне мистецтво.

Діяльність міжнародної виставки продуктів харчування найвищої якості  спрямована на розвиток органічного землеробства в Підкарпатському воєводстві.

Під час ярмарку відбувся Кулінарний конкурс, в якому взяли участь студенти навчальних закладів ресторанного напрямку з різних країн. Головним партнером конкурсу та підтримки є  Компанія ПРИМАТ, а суддями – шеф-кухарі кращих готелів і ресторанів Жешува.

Серед фіналістів, які змагалися в кухарському мистецтві, були і студенти Івано-Франківського коледжу ресторанного сервісу і туризму НУХТ Дорошенко Андрій та Висоцький Олександр.

Переможці Всеукраїнської студентської олімпіади

зі спеціальності «Готельно-ресторанна справа» серед студентів закладів освіти, що здійснюють підготовку за освітнім рівнем «молодший спеціаліст», у 2019 році стали:
зі спеціалізації «Готельне обслуговування»:
ІІ місце – Марія Окун (Івано-Франківський коледж ресторанного сервісу і туризму НУХТ)
зі спеціалізації «Ресторанне обслуговування»:
І місце – Надія Попович (Івано-Франківський коледж ресторанного сервісу і туризму НУХТ)
зі спеціальності «Харчові технології» – спеціалізації «Виробництво харчової продукції»:
І місце посіла Оксана Шевчук (Івано-Франківський коледж ресторанного сервісу і туризму НУХТ)
Вітаємо переможців, бажаємо успіхів їм і учасникам Олімпіади.

Професійної освіти України

 

  15-17 листопада 2018 року Івано-Франківський коледж ресторанного сервісу і туризму НУХТ взяв участь у Тридцять четвертій щорічній міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра –День студента 2018» та виставка закордонних навчальних закладів «Education abroad» («Освіта за кордоном»), який відбувся у Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім» (м. Київ) організований Товариством «Знання» й за підтримки та участі Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України.

Коледж представила методист – Мажак Зоряна Михайлівна.
Метою виставки є презентація вітчизняних та закордонних навчальних закладів, молодіжних проектів, програм обміну студентами, вивчення досвіду співпраці з європейськими країнами та працевлаштування молоді, проведення семінарів, круглих столів з питань подальшого розвитку системи освіти, міжнародного співробітництва та впровадження сучасних інноваційних технологій у галузі освіти.
За підсумками конкурсу розробок навчальних закладів, коледж здобув золоту медаль в номінації «Розвиток матеріально-технічної бази навчального закладу» та почесне звання «Лідер професійної освіти України». Отримана нагорода свідчать про ефективну міжнародну діяльність нашого навчального закладу.

 

Тріумф 2018

13 квітня 2018 року в Івано-Франківському відбулось вручення ювілейної 15-ї премії “Тріумф”.

Ця акція проводиться з 2004 року з метою сприяння економічному розвитку міста та відзначення лідерів

підприємництва. “Тріумф” став молодшим братом спортивної премії “Ніка”.

Церемонія відбулась у Пасажі Гартенбергів. Конкурсною комісією було визначено 12 номінацій. Перемогу в номінації – Кращий навчальний заклад з підготовки робітничих кадрів здобув Івано-Франківський коледж ресторанного сервісу і туризму.

 

Освіта і кар’єра 2018

19-21 квітня 2018 року Івано-Франківський коледж ресторанного сервісу і туризму НУХТ взяв участь у Тридцять третій щорічній міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра – 2018» та виставка закордонних навчальних закладів «Education abroad» («Освіта за кордоном»), який відбувся у Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім» (м. Київ). Коледж представили заступник директора з НВР – Стахів Олеся Григорівна та методист коледжу – Мажак Зоряна Михайлівна.

За підсумками конкурсу розробок навчальних закладів, коледж здобув золоту медаль в номінації «Міжнародне співробітництво в галузі освіти і науки». Отримана нагорода свідчать про ефективну міжнародну діяльність нашого навчального закладу.

Захід відбувся за організації Товариства «Знання» й за підтримки та участі Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України. Метою виставки є презентація вітчизняних та закордонних навчальних закладів, молодіжних проектів, програм обміну студентами, вивчення досвіду співпраці з європейськими країнами та працевлаштування молоді, проведення семінарів, круглих столів з питань подальшого розвитку системи освіти, міжнародного співробітництва та впровадження сучасних інноваційних технологій у галузі освіти.

Під час виставки організовано і конкурс, підсумками конкурсу розробок навчальних закладів, коледж здобув золоту медаль в номінації «Міжнародне співробітництво в галузі освіти і науки». Отримана нагорода свідчить про ефективну міжнародну діяльність нашого навчального закладу.

Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – 2018» на сьогоднішній день є найбільшим заходом в Україні, що присвячений вищій освіті в Україні.

 

 

ХІІ Європейський конкурс кулінарного мистецтва EKOGALA 2017

Студенти Івано-Франківського коледжу ресторанного сервісу і туризму національного університету харчових технологій взяли участь у ХІІ Європейському конкурсі кулінарного мистецтва EKOGALA 2017, який відбувся у місті Жешув – Польща.

До участі у чемпіонаті були запрошені фахівці з кулінарної майстерності, студенти та учні профільних навчальних закладів, спеціалізованих шкіл із кулінарного мистецтва.

Коледж представляли студенти коледжу Пригродський Олег, студент гр КТ – 15 та Лук`янчук Анастасія студентка групи КОБ – 15 під керівництвом старшого майстра виробничого навчання Здельник Раїси Петрівни та досвідченого майстра виробничого навчання Драгинич Уляни Володимирівни.

За результатами конкурсу, журі визначили переможців та присвоїли студентам Нашого коледжу ІІ місце та нагородили срібними медалями переможців. Окрім нагород студентам було презентовано набори професійних ножів та інші цінні подарунки.

Вітаємо переможців конкурсу та бажаємо творчого натхнення.