Методична робота

Методична робота закладу спрямована на формування професійної компетентності, збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу, вироблення інноваційного стилю діяльності, підготовки викладачів, майстрів виробничого навчання до пошукової діяльності, роботу в нових умовах.

Основні завдання інноваційної управлінської діяльності полягають:

 • в об’єднанні колективу закладу навколо головної мети;
 • здійсненні постійного моніторингу результатів управлінської діяльності керівника;
 • розробці різноманітних форм та видів педагогічної діяльності для здійснення права вибору та адаптації членів педагогічного колективу;
 • в підтримці та стимулюванні інноваційної, експериментальної й науково-дослідницької діяльності педагогів;
 • створенні специфічного «комунікативного середовища», здатного забезпечувати особистісно зорієнтований навчально-виховний процес.

Згідно з принципами й положенням нормативних і директивних документів про освіту, рекомендаціями навчально-методичного кабінету, методична робота в технікумі спрямована на розвиток творчої особистості викладача, майстра в/н і студента. Головні зусилля зосереджені на надання реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам, особливо молодим, у підвищенні їхньої професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, морально-психологічного клімату, який сприяє пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій, що обумовлює оптимізацію навчально-виховного процесу в закладі.

Завдання методичного кабінету

Методичний кабінет — це організаційна форма науково-методичної роботи з педагогічними працівниками. Він забезпечує управління двоєдиним педагогічним процесом, що охоплює діяльність, спрямовану на підвищення педагогічної майстерності викладачів, майстрів виробничого навчання, з одного боку , і якість навчання студентів – з іншого.

На базі методичного кабінету проводяться семінари, школи педагогічної адаптації педагога, школи педагогічної майстерності, семінари-практикуми класних керівників, лекції, індивідуальні, групові консультації.

В методичному кабінеті організовуються педагогічні читання і науково-практичні конференції. Є постійно діючі виставки, зразки плануючої документації, методичні розробки викладачів і майстрів в/н, куточок атестації для педагогічних працівників, новинки науково-методичної літератури, досвід колег, необхідна періодична, навчальна, методична література для підготовки до занять, позаурочних заходів, виступів, доповідей на педагогічних читаннях і конференціях.

Перед атестацією проводяться творчі звіти педагогічних працівників. Звітуючи, викладач ділиться своїми знахідками, методичними доробками, знайомить інших викладачів з технологією власного досвіду.

Модель діяльності методичного кабінету

У системі методичної роботи враховано індивідуальні та колективні форми роботи.

Індивідуальні:

 • Наставництво;
 • Стажування;
 • Консультації;
 • Самоосвіта.

Колективні:

 • Дні професійної майстерності;
 • Методичні наради;
 • Науково-методичні ради;
 • Педагогічні читання;
 • Теоретичні і практичні семінари;
 • Школа молодого педагога;
 • Педагогічні ради.

Колективні форми навчально-методичної роботи сприяють збагаченню професійних інтересів педагогів, удосконаленню їх знань, виробленню позицій із важливих педагогічних проблем сучасності, виявленню й узагальненню найкращого педагогічного досвіду.

Колективні форми роботи використовуються з метою вироблення єдиного підходу до вирішення певних проблем, обговорення актуальних питань організації навчально-виховного процесу, аналізу результатів колективної діяльності, вивчення і поширення кращого педагогічного досвіду, науково-технічної та педагогічної інформації.

Циклові комісії — це давня форма колективної роботи, спрямована на вдосконалення науково – теоретичної й методичної підготовки педколективу. Усі педагоги працюють в циклових комісіях.

Циклові  комісії працюють за планом, який розробляється на навчальний рік на основі аналізу підсумків діагностичного вивчення професійної компетентності педагогічних працівників.

За затвердженим графіком проходять методичні декади циклових комісій. В рамках декад проходять конкурси фахової майстерності серед студентів (конкурси «Кращій за професією», які дають можливість оцінити рівень роботи викладачів та майстрів виробничого навчання), майстрів виробничого навчання, різнопланові тематичні виставки, показові уроки, відкриті засідання методичних комісій.

В коледжі працює 4 циклові комісії:

 • Циклова комісія кулінарного напряму;
 • Циклова комісія готельно- ресторанного напряму;
 • Циклова комісія маркетингу та туризму;
 • Циклова комісія гуманітарних та загальноосвітніх дисциплін.

Діяльність циклових комісій спрямована на вирішення таких завдань:

 

 • забезпечення засвоєння й використання найраціональніших методів і прийомів навчання та виховання студентів;
 • постійне підвищення рівня загально-дидактичної й методичної підготовки педагогів для організації та здійснення навчально-виховного процесу;
 • обмін досвідом успішної педагогічної діяльності;
 • виявлення, пропаганда та здійснення нових підходів до організації навчання й виховання;
 • створення умов для самоосвіти викладачів, майстрів в/н і здійснення керівництва творчою діяльністю педагогів.

Основним змістом роботи циклових комісій є розробка, розгляд робочої навчально-програмної документації, її аналіз, внесення корективів у навчальні програми, і розгляд питань щодо впровадження та апробації Державних стандартів, впровадження в практику нових форм навчання, передового досвіду.

Робота викладачів та майстрів виробничого навчання спрямована на підготовку методичних розробок, навчальних посібників.