2.5 Основними принципами освітньої діяльності Коледжу є гуманізм, студентоцентризм, партнерство, відкритість, інноваційність, інклюзивність, відповідність змісту підготовки фахівців кон’юнктурі ринку праці.

2.6 Шляхами та механізмами реалізації концепції освітньої діяльності Коледжу є:

–   побудова освітньо-професійних програм підготовки фахівців на компетентісних засадах;

– забезпечення практичної спрямованості освітньо-професійних програм підготовки фахівців;

– забезпечення механізму актуалізації змісту освітніх програм відповідно до запиту стейкхолдерів та з урахуванням випереджувальної ролі освіти в економіці;

–  розширення спектру освітніх програм із урахуванням регіональних потреб;

– забезпечення належного розвитку кадрового потенціалу;

– розвиток інфраструктури;

– створення умов для активного дозвілля здобувачів освіти;

– сприяння розвиткові та підтримка діяльності органів студентського самоврядування;

–    співпраця з роботодавцями, громадськими та професійними організаціями.

9