1.12. Коледж зобов’язаний:

– дотримуватися ліцензійних умов провадження освітньої діяльності;

– мати внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості фахової передвищої освіти, у тому числі затверджену політику забезпечення дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього процесу;

– створювати необхідні умови для здобуття фахової передвищої освіти особами з особливими освітніми потребами;

–  вживати заходів, у тому числі шляхом запровадження відповідних новітніх технологій, для запобігання та виявлення порушень академічної доброчесності у методичних і наукових роботах педагогічних, інших працівників, індивідуальних завданнях здобувачів фахової передвищої освіти та в разі виявлення порушень притягати винних до академічної відповідальності;

– мати офіційний веб-сайт, оприлюднювати на офіційному веб-сайті, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб інформацію, визначену  законодавством;

–  здійснювати освітню діяльність на засадах  навчання, орієнтованого на студентів.

1.13.    Структура    Коледжу    визначається    штатним    розписом, затвердженим в установленому порядку.

Основними структурними підрозділами Коледжу є відділення, циклові комісії, лабораторії, навчально-виробничі майстерні та інші підрозділи.

Відділення – це структурний підрозділ Коледжу, що об’єднує навчальні групи з однієї або кількох спеціальностей, у яких навчаються не менше 150 здобувачів фахової передвищої освіти за різними формами навчання, методичні, навчально-виробничі та інші підрозділи.

Циклова комісія – це структурний підрозділ Коледжу, що провадить освітню, методичну діяльність за певною спеціальністю (спеціалізацією), групою спеціальностей однієї або споріднених галузей, може проводити дослідницьку та/або творчу мистецьку, та/або спортивну діяльність за певною   дисципліною   (групою   дисциплін).

6