– самостійно розробляти та запроваджувати власні програми освітньої, мистецької, спортивної та інноваційної діяльності;

– самостійно визначати зміст і програми навчальних дисциплін;

–  присуджувати освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, освітній ступінь молодшого бакалавра, здобувачам, які успішно пройшли процедуру атестації після завершення навчання за відповідним рівнем чи ступенем;

– видавати здобувачам освіти документи, що підтверджують здобуття певного рівня чи ступеня освіти одночасно з документом про профільну середню освіту;

–   провадити видавничу діяльність, зокрема видавати підручники, навчальні посібники, а також розвивати власну поліграфічну базу;

–  провадити на підставі відповідних договорів спільну діяльність із закладами освіти, науковими установами та іншими юридичними особами;

– брати участь у роботі міжнародних організацій;

– запроваджувати власну символіку та атрибутику;

–  звертатися з ініціативою до органів, що здійснюють управління у сфері фахової передвищої освіти, про внесення змін до чинних або розроблення нових нормативно-правових актів у сфері фахової передвищої освіти, а також брати участь у роботі над проектами відповідних документів;

– здійснювати фінансово-господарську та іншу діяльність відповідно до законодавства, Статуту Національного університету харчових технологій та цього Положення;

–  розпоряджатися власними надходженнями, зокрема від надання платних послуг;

– відкривати поточні та депозитні рахунки в банках у встановленому законодавством порядку;

здійснювати інші права, що не суперечать законодавству.

5