– збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства;

–   поширення знань серед населення, підвищення освітнього і культурного рівня громадян;

–  налагодження міжнародних зв’язків та провадження міжнародної діяльності у сфері освіти, науки, спорту, мистецтва і культури;

– вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці та сприяння працевлаштуванню випускників;

– взаємодія з роботодавцями, їх організаціями та об’єднаннями, іншими соціальними партнерами, професійними об’єднаннями та сприяння працевлаштуванню випускників;

– ефективне використання майна і коштів для провадження освітньої діяльності.

1.11. Для здійснення поставлених завдань Коледж має право:

– запроваджувати спеціалізації, розробляти та реалізовувати освітньо- професійні програми в межах ліцензованої спеціальності;

– визначати форми здобуття освіти та форми організації освітнього процесу;

– приймати на роботу та звільняти з роботи педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників відповідно до законодавства;

–   формувати та затверджувати штатний розпис відповідно до законодавства;

–  утворювати структурні підрозділи, що мають права та обов’язки закладів професійної (професійно-технічної), профільної середньої освіти.

Діяльність таких структурних підрозділів здійснюється згідно з відповідними спеціальними законами;

– запроваджувати власні системи заохочення учасників освітнього процесу за освітні, мистецькі, наукові, дослідницькі, інноваційні, спортивні та інші досягнення;

– надавати додаткові   освітні   та  інші   послуги   відповідно  до   чинного  законодавства;

4