У перехідний період (до закінчення терміну навчання студентів, які вступили до    31    грудня    2019    року)    Коледж    провадить    освітню    діяльність    щодо підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст.

1.9 Діяльність Коледжу провадиться на принципах автономії та самоврядування; розмежування прав, повноважень і відповідальності органів управління Університету, органів управління Коледжу та його структурних підрозділів; поєднання засад колегіального та одноособового прийняття рішень; незалежності від політичних партій і релігійних організацій.

1.10 Головними завданнями Коледжу є:

–  забезпечення реалізації права громадян на фахову передвищу освіту, вищу освіту, профільну загальну освіту;

– підготовка кадрів для потреб економіки та суспільства, забезпечення якості освіти;

– провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття особами освіти за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра,  профільної            середньої освіти,   освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікованого робітника, освітнім ступенем молодшого бакалавра;

– підготовка до вступу у заклади освіти;

– участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави шляхом формування людського капіталу;

–  виховання у здобувачів освіти патріотизму, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, академічної доброчесності, формування правової та екологічної культури, моральних цінностей, здорового     способу      життя,      здатності      критично      мислити      та  самоорганізовуватися в сучасних умовах;

–    забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі теоретичного та практичного навчання, дослідницької та інноваційної діяльності;

–  створення   необхідних   умов   для   реалізації   учасниками   освітнього  процесу     їхніх      здібностей     і      талантів,      збереження      здоров’я      учасників   освітнього процесу;

3