• перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;
  • іншу інформацію, що оприлюднюється за рішенням Коледжу або на вимогу законодавства.

8.15. Коледж зобов’язаний оприлюднювати на веб-сайті кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

РОЗДІЛ ІX. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ

КОЛЕДЖУ

9.1 Положення про Коледж схвалюються Конференцією трудового колективу Коледжу         за     поданням     Педагогічної    ради    Коледжу, затверджуються Вченою радою Університету і вводяться у дію наказом ректора Університету.

9.2 Зміни та доповнення до Положення про Коледж оформляються шляхом викладення в новій редакції та затверджуються у тому ж порядку, що і саме Положення.

РОЗДІЛ X. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ

КОЛЕДЖУ

10.1.   Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) Коледжу здійснюється за відповідним рішенням Міністерства освіти і науки України згідно із законодавством.

10.2. Ліквідація Коледжу здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється Міністерством освіти і науки України. До складу ліквідаційної комісії входять представники органу правління майном, Університету та Коледжу. Порядок, а також строк на подання претензій кредиторам визначаються органом управління майном.

10.3 З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Коледжем. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Коледжу й подає його до Університету та Міністерству освіти і науки України.

10.4 Кредиторам та іншим юридичним особам, які перебувають у договірних відносинах з Коледжем, повідомляється про його ліквідацію у письмовій формі.

10.5 Під час ліквідації та реорганізації Коледжу вивільнюваним працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

10.6 Реорганізація чи ліквідація Коледжу не повинна порушувати права та інтереси осіб, які навчаються в Коледжі. Обов’язок щодо вирішення всіх питань продовження безперервного здобуття вищої освіти такими особами покладається на Міністерство освіти і науки України.

10.7 Коледж вважається таким, що припинив свою діяльність з моменту внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення відокремленого структурного підрозділу.

                                                             Директор коледжу                                          Кузнецова В.І.