РОЗДІЛ VIII. ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ПРОВАДЖЕННЯМ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

8.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Коледжу здійснює Університет, засновник Університету або уповноважений ним орган.

8.2.  Правові засади організації і ведення бухгалтерського обліку, складання звітності в Коледжі здійснюються на рівні державного регулювання та управління.

8.3. Звітність Коледжу повинна бути достовірною, давати чітке і повне уявлення про майновий та фінансовий стан і результати діяльності. За місцем використання звітність поділяється на внутрішню і зовнішню та залежно від періоду – на місячну, квартальну та річну.

8.4.  Коледж відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та інших законодавчих та нормативно-правових актів веде оперативний та бухгалтерський облік, складає затверджені форми місячної, квартальної та річної звітності та подає їх згідно з установленими нормами та порядком до відповідних органів, яким законодавством України надано право контролю
за певними напрямами діяльності.

8.5 Крім звітності про власні господарські операції Коледж складає та подає до Університету, Міністерства освіти і науки України та Державної казначейської служби України фінансову звітність.

8.6 Внутрішня звітність використовується для потреб Університету і надається на вимогу керівництва Університету.

8.7 Головний бухгалтер Коледжу забезпечує протягом року незмінну облікову політику, своєчасність, безперервність та повноту відображення господарських операцій з грошовими коштами, розрахунками та зобов’язаннями Коледжу.

8.8 Складання статистичної, податкової, фінансової та бухгалтерської звітності, здійснення контролю за її основними показниками та своєчасним звітуванням покладається на директора та головного бухгалтера Коледжу.

8.9.  Директор та головний бухгалтер Коледжу несуть персональну відповідальність за достовірність статистичної, податкової, фінансової та бухгалтерської звітності.

8.10. Аудит діяльності Коледжу здійснюється згідно з законодавством України та внутрішніми актами Університету.

8.11.   Контроль за додержанням законодавства України про бухгалтерський облік та фінансову звітність Коледжу здійснюється відповідними органами в межах їхніх повноважень, передбачених законодавством та внутрішніми актами Університету.

Рішення та діяльність Коледжу (крім інформації з обмеженим доступом) є відкритими. Результати прийнятих рішень і провадження діяльності Коледжу підлягають обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті.

8.12.   Обов’язковому громадському обговоренню у трудовому колективі та колективі здобувачів освіти підлягають бюджет Коледжу, його видатки та доходи, стан майна Коледжу та порядок його використання.

8.13 Це Положення та інші документи Коледжу, якими регулюється порядок здійснення освітнього процесу, інформація про склад керівних органів закладу, а також бюджет Коледжу та річний, у тому числі фінансовий, звіт оприлюднюються на офіційному веб-сайті Коледжу.

8.14 Коледж оприлюднює на офіційному веб-сайті:

– установчі документи Коледжу;

– ліцензії на провадження освітньої діяльності;

– сертифікати про акредитацію освітньо-професійних програм;

– структуру та органи управління Коледжу;

– кадровий склад Коледжу згідно з ліцензійними умовами;

– освітні та освітньо-професійні програми, що реалізуються в Коледжі, та перелік освітніх компонентів, передбачених відповідною програмою;

– інформацію про ліцензований обсяг Коледжу за кожною спеціальністю;

– інформацію про мову освітнього процесу;

– інформацію про наявність вакантних посад, порядок їх заміщення;

– інформацію про наявність вільних місць у гуртожитку, розмір плати за проживання;

– результати моніторингу якості освіти;

26