Передача в оренду Коледжем закріплених за ним на праві оперативного управління або господарського відання об’єктів власності здійснюється без права їх викупу відповідно до законодавства.

Будівлі, споруди і приміщення Коледжу повинні відповідати вимогам доступності згідно з будівельними нормами і стандартами. Якщо відповідні об’єкти неможливо повністю пристосувати для потреб осіб з особливими освітніми потребами, здійснюється їх розумне пристосування з урахуванням універсального дизайну.

Проектування, будівництво будівель, споруд і приміщень Коледжу здійснюється з урахуванням потреб осіб з особливими освітніми потребами.

7.3. Коледж у порядку, визначеному законодавством України, та відповідно до Положення, має право:

–  власності на об’єкти права інтелектуальної власності, створені за власні кошти або кошти державного чи місцевих бюджетів, крім випадків, визначених законодавством України;

– засновувати сталий фонд Коледжу та розпоряджатися доходами від його   використання   відповідно   до   умов   функціонування   сталого   фонду,   а також   отримувати   майно,   кошти   і   матеріальні   цінності,   зокрема  будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби від державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб, у тому числі як благодійну допомогу;

– провадити фінансово-господарську діяльність в Україні;

– використовувати закріплене за ним майно, закріплене за ним на праві господарського відання чи оперативного управління, у тому числі для провадження господарської діяльності, передавати його в оренду та в користування відповідно до законодавства України;

–  списувати повністю амортизовані основні фонди (засоби), інші необоротні матеріальні активи, первісна (переоцінена) вартість яких становить менш як 20 тис. гривень;

–   створювати власні або використовувати за договором інші матеріально-технічні бази для провадження освітньої, інноваційної або господарської діяльності;

– створювати та розвивати власну базу соціально-побутових об’єктів, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурно-мистецьких структурних підрозділів;

–  здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію, проводити капітальний і поточний ремонт основних фондів;

– спрямовувати кошти на соціальну підтримку педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників Коледжу та осіб, які в ньому навчаються;

– відкривати поточні та депозитні рахунки у національній та іноземній валютах відповідно до законодавства України;

-здійснювати інші дії та заходи, не заборонені законом, спрямовані на зміцнення матеріальної бази Коледжу.

25