РОЗДІЛ VІІ. ОБСЯГ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА

МАЙНА КОЛЕДЖУ

7.1. До майна Коледжу належать:

– нерухоме та рухоме майно, включаючи будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло тощо;

– майнові права, включаючи майнові права інтелектуальної власності на об’єкти права інтелектуальної власності, зокрема інформаційні системи, об’єкти авторського права та/або суміжних прав;

– інші активи, визначені законодавством.

Відповідно до законодавства та з урахуванням організаційно-правового статусу Коледжу з метою забезпечення його статутної діяльності засновником (засновниками) закріплюються на праві оперативного управління або господарського відання будівлі, споруди, майнові комплекси, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло та інше майно.

Землекористування та реалізація прав на землю здійснюється Коледжем відповідно до Земельного кодексу України.

Повноваження      засновника      (засновників)       Коледжу      щодо розпорядження державним (комунальним) майном, закріпленим за Коледжем, здійснюються відповідно до законодавства.

7.2. Майно (крім земельних ділянок) закріплюється за Коледжем на праві оперативного управління або господарського відання і не може бути предметом застави, а також не підлягає вилученню або передачі у власність юридичним і фізичним особам без згоди Міністерства освіти і науки України та вищого колегіального органу громадського самоврядування Університету, крім випадків, передбачених законодавством.

Власні   надходження   Коледжу,   за   умови   набуття   статусу   бюджетної установи,   отримані   як   плата   за   послуги,   що   надаються   ними   згідно   з   їх основною та додатковою (господарською) діяльністю, благодійні внески та гранти, відповідно до рішення Педагогічної ради Коледжу зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в територіальному органі центрального    органу        виконавчої     влади    у        сфері    казначейського обслуговування бюджетних коштів, або на поточні та/або вкладні (депозитні) рахунки установ державних банків у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Зазначені доходи, а також відсотки, отримані від розміщення коштів Коледжу на вкладних (депозитних) рахунках в установах державних банків, включаються до фінансового плану (кошторису) Коледжу і можуть використовуватися для оплати праці, заохочення працівників, придбання майна і його використання, капітального будівництва та ремонту приміщень, поліпшення матеріально-технічного, навчально-лабораторного, навчально-методичного забезпечення освітнього процесу тощо відповідно до цього Положення.

24