6.11. Директор Коледжу щороку звітує перед трудовим колективом Коледжу, ректором Університету. Звіт директора Коледжу про реалізацію стратегії розвитку щорічно оприлюднюється на офіційному веб-сайті Коледжу.

6.12. Завдання, права та обов’язки директора Коледжу:

–         здійснює безпосереднє управління Коледжем, спрямовує його діяльність на досягнення поставлених цілей, втілення візії, місії та цінностей Університету, виконання стратегії розвитку Коледжу для забезпечення його сталого зростання;

– організовує діяльність Коледжу;

–   вирішує питання фінансово-господарської діяльності Коледжу, формування його структури, формування штатного розпису та затвердження відповідно до законодавства, розпорядження майном та коштами, забезпечення дотримання штатно-фінансової дисципліни;

– забезпечує розроблення, відповідальність за реалізацію затвердженої стратегії розвитку Коледжу;

–   забезпечує дотримання законодавства, установчих документів Коледжу, виконання рішень Конференції трудового колективу, Педагогічної ради Коледжу;

–  видає накази та розпорядження, надає доручення, обов’язкові для виконання всіма учасниками освітнього процесу і структурними підрозділами Коледжу;

– забезпечує виконання кошторису, укладає договори;

– приймає на роботу та звільняє з роботи працівників;

– затверджує посадові (робочі) інструкції працівників Коледжу;

– встановлює розміри доплат, надбавок, премій, матеріальної допомоги та заохочення педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників Коледжу відповідно до законодавства України, Колективного договору;

–  приймає рішення щодо застосування дисциплінарних стягнень у порядку, передбаченому законодавством України;

– подає ректору Університету пропозицій на призначення та звільнення заступників директора, головного бухгалтера;

– призначає на посаду завідувачів відділень та голів циклових комісій за погодженням з Педагогічною радою Коледжу;

–  забезпечує охорону праці та безпеки життєдіяльності, дотримання законності та порядку;

– формує контингент здобувачів освіти;

– у встановленому законодавством порядку проводить відраховування з Коледжу та поновлення на навчання здобувачів освіти;

– забезпечує організацію освітнього процесу та здійснює контроль за виконанням освітньо-професійних програм;

– за погодженням з Педагогічною радою Коледжу ухвалює рішення про утворення, реорганізацію, перетворення (зміну типу) або ліквідацію структурних підрозділів;

–  організовує функціонування системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

–   здійснює контроль за якістю роботи педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників;

– створює умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю Коледжу;

– сприяє діяльності органів громадського самоврядування, організацій профспілок, які діють у Коледжі;

– зміцнює спортивно-оздоровчу базу закладу, створює належні умови для занять масовим спортом;

– спільно з виборними органами первинних профспілкових організацій Коледжу (за наявності) подає Конференції трудового колективу Коледжу для затвердження Правила внутрішнього розпорядку та Колективний договір і підписує їх після відповідного затвердження;

– здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством, Статутом Університету, цим Положенням та контрактом.

6.13. Директор Коледжу може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам.

23