РОЗДІЛ VІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ДИРЕКТОРА КОЛЕДЖУ, ПІДСТАВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ КОНТРАКТУ З

ДИРЕКТОРОМ КОЛЕДЖУ

6.1. Безпосереднє управління діяльністю Коледжу здійснює директор. Директор Коледжу підпорядкований ректору Університету та діє на підставі відповідного доручення.

6.2.  Директор Коледжу є представником Коледжу у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування та іншими органами влади, юридичними та фізичними особами і діє на підставі та в межах повноважень, передбачених Законом України «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про освіту», Статутом Університету та цим Положенням.

6.3. Директор Коледжу призначається на посаду на умовах контракту за результатами проведеного конкурсного відбору та звільняється з посади за рішенням   ректора   Університету з   підстав,   визначених   законодавством   про працю, установчими документами Університету та контрактом.

6.4. Директор Коледжу призначається на посаду строком на п’ять років за результатами конкурсного відбору, який проводить наглядова рада закладу. Порядок проведення конкурсного відбору на посаду директора Коледжу затверджується Вченою радою Університету, відповідно до Закону України «Про фахову передвищу освіту».

6.5.   Кандидат на посаду директора Коледжу повинен бути громадянином України, мати ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), вільно володіти державною мовою і мати стаж роботи на посадах педагогічних та/або науково-педагогічних працівників не менш як п’ять років. До зазначеного стажу може бути зараховано до трьох років стажу
роботи на керівних посадах.

6.6. Одна й та сама особа не може бути директором Коледжу більше ніж два строки.

6.7  Директор Коледжу може бути звільнений з посади ректором Університету за поданням наглядової ради або Конференції трудового колективу Коледжу з підстав, визначених законодавством, за порушення законодавства України, установчих документів Університету, цього Положення та/або умов контракту.

6.8  Подання про відкликання директора може бути внесене на Конференцію трудового колективу Коледжу більшістю складу Педагогічної ради Коледжу не раніше ніж через рік після призначення цього директора.

6.9  Подання ректору Університету про відкликання директора Коледжу приймається, якщо його підтримали дві третини складу наглядової ради або більшістю голосів делегатів Конференції трудового колективу Коледжу.

6.10. У визначених законодавством випадках ректор  Університету за поданням наглядової ради Коледжу може призначити виконувача обов’язків директора Коледжу з метою здійснення заходів антикризового менеджменту, але не більш як на два роки.

22