5.23. Наглядова рада Коледжу сприяє вирішенню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням, ефективній взаємодії Коледжу з державними органами та органами місцевого самоврядування, громадськістю, громадськими об’єднаннями та суб’єктами господарської діяльності в інтересах розвитку, підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності Коледжу.

5.24 Наглядова рада має право:

1). сприяти залученню додаткових джерел фінансування;

2). брати участь у роботі колегіальних органів Коледжу з правом дорадчого голосу;

3). брати участь у визначенні та затверджувати стратегію розвитку Коледжу;

4). контролювати дотримання установчих документів Коледжу;

5). проводити конкурсний відбір на посаду керівника Коледжу;

6). здійснювати нагляд за економічною діяльністю Коледжу;

7). розглядати та схвалювати фінансові плани, затверджувати фінансові звіти Коледжу;

8). розглядати щорічні звіти керівника Коледжу про реалізацію стратегії розвитку;

9). ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту діяльності Коледжу (не більше одного разу протягом строку повноважень наглядової ради);

10). відстежувати та врегульовувати потенційні конфлікти інтересів у діяльності директора Коледжу;

11). вносити Університету подання про заохочення або відкликання директора Коледжу з підстав, визначених законодавством, установчими документами Коледжу або контрактом;

12). здійснювати інші права, визначені законом та установчими документами Коледжу перед вищої освіти.

5.25.   Порядок роботи та ухвалення рішень наглядової ради визначаються цим Положенням. Наглядова рада Коледжу у своїй діяльності керується принципами прозорості і підзвітності. Протоколи, відео трансляція та/або стенограми засідань наглядової ради оприлюднюються на офіційному веб-сайті (веб-сторінці) Коледжу протягом тижня з дня відповідного засідання.

5.26.  Університет має право достроково припинити повноваження наглядової ради або окремих її членів.

5.27. Рішення наглядової ради у письмовій формі в п’ятиденний строк доводиться до відома директора Коледжу та є обов’язковим до розгляду та відповідного реагування.

21