5.14. Рішення Педагогічної ради Коледжу, прийняті відповідно до законодавства, є обов’язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу;

5.15.  Рішення Педагогічної ради Коледжу вводяться в дію наказом директора Коледжу.

– Робота Педагогічної ради Коледжу здійснюється на підставі відповідного Положення.

– Дирекція є постійно діючим колегіальним робочим органом Коледжу, який забезпечує вирішення поточних питань діяльності Коледжу та вироблення рішень, спрямованих на удосконалення роботи Коледжу.

– До складу дирекції входять директор Коледжу, заступники директора, завідувачі відділень, голови циклових комісій. До складу дирекції можуть входити інші співробітники Коледжу, а також представники студентів. Персональний склад дирекції затверджується  розпорядженням директора. Дирекцію очолює директор Коледжу.

5.19. Дирекція у межах повноважень:

– розглядає питання щодо організації освітньої, наукової, методичної, соціально-гуманітарної, міжнародної та іншої діяльності Коледжу;

– забезпечує виконання законодавства України, положень Статуту Університету, цього Положення, наказів і розпоряджень ректора Університету, а також інших документів Університету всіма співробітниками та здобувачами освіти Коледжу;

– координує діяльність структурних підрозділів Коледжу;

– заслуховує інформацію    заступників     директора,    керівників структурних підрозділів Коледжу про стан справ та проблеми, пов’язані з організацією освітньої, наукової, методичної, соціально-гуманітарної, міжнародної та іншої діяльності структурних підрозділів та Коледжу;

– розглядає підсумки моніторингу успішності студентів;

– заслуховує питання щодо необхідності внесення змін у навчальні плани, освітні програми;

– розглядає питання вдосконалення освітнього процесу, наукової, методичної, кадрової, міжнародної та іншої діяльності Коледжу;

– розглядає інші питання, пов’язані з діяльністю Коледжу.

19