–  прийняття рішень та/або рекомендацій з питань впровадження в освітній процес кращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку фахової передвищої освіти;

– право ініціювання проведення позапланового інституційного аудиту Коледжу;

–    прийняття рішення з питань вдосконалення методичного забезпечення освітнього процесу;

–  прийняття рішення з питань відповідальності учасників освітнього процесу за порушення академічної доброчесності;

– прийняття рішення та/або рекомендації з інших питань відповідно до законодавства та установчих документів Коледжу.

5.13. Педагогічну раду Коледжу очолює її голова, яким є директор Коледжу.

До складу Педагогічної ради Коледжу входять за посадами заступники директора, завідувачі відділень, завідувач бібліотеки, голови циклових комісій,     завідувачі     навчально-виробничих    майстерень,     завідувачі лабораторій, інші педагогічні та науково-педагогічні працівники, головний бухгалтер, голова первинної профспілкової організації (за наявності), голова студентського самоврядування Коледжу, представники студентського самоврядування відповідно до квот, визначених Законом України «Про фахову передвищу освіту».

При цьому не менш як 75 відсотків складу Педагогічної ради повинні становити педагогічні, науково-педагогічні працівники Коледжу і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа студентів.

Виборні представники осіб, які навчаються, обираються Конференцією студентського    самоврядування.   Виборні   представники    з   числа   студентів беруть участь у роботі Педагогічної ради Коледжу під час розгляду питань, що стосуються навчання, побуту та відпочинку осіб, які у ньому навчаються.

18