5.12. Педагогічна рада Коледжу є колегіальним органом управління Коледжу, склад якого щорічно затверджується наказом директора Коледжу.

До компетенції Педагогічної ради Коледжу належать:

– визначення стратегії і перспективних напрямів розвитку Коледжу;

– розгляд проекту положення про Коледж, а також пропозицій щодо внесення змін до нього;

– розгляд проекту кошторису та річного фінансового звіту Коледжу;

– ухвалення відповідно до законодавства рішень про розміщення власних надходжень Коледжу у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або в банківських установах;

– визначення системи та затвердження процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

– погодження за поданням директора Коледжу рішення про утворення, реорганізацію або ліквідацію структурних підрозділів Коледжу;

– надання згоди на призначення завідувачів відділень та голів циклових комісій за поданням директора Коледжу;

–  затвердження Положення про організацію освітнього процесу та інших положень;

– затвердження зразка та порядку виготовлення власного документа про фахову передвищу освіту;

– внесення подання про відкликання директора Коледжу з підстав, передбачених законодавством, установчими документами Університету, контрактом, яке розглядається Конференцією трудового колективу Коледжу;

– обговорення питань та визначення заходів з підвищення кваліфікації педагогічних   (науково-педагогічних)   працівників,   розвитку   їхньої   творчої

ініціативи, затвердження щорічного плану підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників;

17