– приймає рішення щодо призначення виборів делегатів у структурних підрозділах, у зв’язку із закінченням строку повноважень делегатів або їх достроковим припиненням.

5.6. Конференція трудового колективу Коледжу:

– подає пропозиції Вченій раді Університету щодо затвердження Положення про Коледж, його нової редакції чи внесення змін до нього;

–   заслуховує щорічний звіт директора Коледжу та оцінює його діяльність;

–  розглядає за обґрунтованим поданням Педагогічної ради Коледжу питання про дострокове припинення повноважень директора Коледжу і направляє відповідне подання ректору Університету;

– обирає комісію з трудових спорів відповідно до законодавства про працю;

–    затверджує правила внутрішнього розпорядку Коледжу і Колективний договір;

– приймає рішення з інших питань діяльності Коледжу відповідно до законодавства України та нормативних документів Університету.

5.7. Конференція трудового колективу Коледжу скликається не рідше одного разу на рік. Конференцію скликає Президія за ініціативою директора Коледжу або на підставі рішення Педагогічної ради чи на вимогу не менш як третини делегатів Конференції трудового колективу Коледжу шляхом зібрання підписів.

5.8.    Засідання Конференції трудового колективу Коледжу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин загального складу обраних делегатів. Рішення Конференції трудового колективу Коледжу вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини від загального складу обраних делегатів, якщо інше не передбачено Статутом або іншими положеннями Університету.

5.9. Рішення Конференції трудового колективу Коледжу фіксуються в протоколі та за необхідності вводяться в дію розпорядженнями директора.

Секретар      Конференції      трудового      колективу      Коледжу      веде      протокол засідання Конференції. Директор Коледжу забезпечує облік та збереження протоколів Конференції трудового колективу Коледжу.

13