–  здійснення контролю за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

– утримання та розвиток матеріально-технічної бази заснованого ним Коледжу на рівні, достатньому для виконання ліцензійних умов та вимог стандартів освіти;

– створення умов для продовження навчання здобувачами освіти за обраною ними спеціальністю у разі реорганізації чи ліквідації Коледжу;

– створення в Коледжі відповідно до вимог чинного законодавства України безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами;

– здійснення контролю за дотриманням законодавства, внутрішніх локальних актів Університету та виконанням цього Положення;

–   здійснення інших повноважень, передбачених законодавством України, установчими та іншими документами Університету.

Університет може делегувати окремі свої повноваження наглядовій раді Коледжу, директору Коледжу або іншому органу управління Коледжу.

РОЗДІЛ ІV. ОБСЯГ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ СТАНОМ НА 1 СІЧНЯ 2020 РОКУ

4.1. Станом на 01 січня 2020 р. на балансі Коледжу обліковуються:
4.1.1 Основні засоби: 7750 тис.грн.

4.1.2. Інші необоротні матеріальні активи: 1530 тис.грн.

4.2.     Всі     матеріальні    цінності     закріплені     за     матеріально-відповідальними особами з якими укладено договори про матеріальну відповідальність.

11