РОЗДІЛ ІІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І
НАУКИ
     УКРАЇНИ     ТА     НАЦІОНАЛЬНОГО    УНІВЕРСИТЕТУ

ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЩОДО УПРАВЛІННЯ КОЛЕДЖЕМ

3.1. Міністерство освіти і науки України реалізує права та обов’язки уповноваженого Кабінетом Міністрів України органу стосовно Коледжу як центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки, у сфері управління якого перебуває Коледж.

3.2.  Національний університет харчових технологій, в межах його компетенції:

3.2.1. Вчена рада Університету ухвалює рішення:

– про створення, перейменування, реорганізацію, ліквідацію Коледжу, а також про затвердження положення про Коледж чи внесення змін до нього;

– про затвердження правил приймання до Коледжу;

–   щодо утворення наглядової ради Коледжу та затвердження її персонального складу;

– з інших питань, що належать до компетенції Вченої ради Університету згідно з чинним законодавством України та внутрішніх локальних актів Університету.

3.2.2. Ректор у порядку, встановленому законодавством та Статутом Університету:

– ухвалює рішення про оголошення конкурсного відбору на посаду директора Коледжу, укладання/розірвання контракту з директором Коледжу;

–   вирішує питання фінансово-господарської діяльності Коледжу, затверджує його штатний розпис;

– призначає на посади та звільняє заступників директора, головного бухгалтера Коледжу за поданням директора, затверджує їх посадові інструкції.

3.2.3. Університет як засновник Коледжу через уповноважені органи забезпечує:

–   створення у Коледжі інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

10