РОЗДІЛ II. КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1.  Коледж узгоджує свою діяльність з Місією, Візією та поділяє цінності Національного університету харчових технологій, системно імплементує у діяльність Кодекс академічної етики, створює передумови для формування громадянської позиції колективу; культури відповідальності кожного за результати діяльності Коледжу як освітньої організації, реалізує Концепцію освітньої діяльності та враховує стратегічні напрями розвитку
Університету.

2.2.   Освітня діяльність Коледжу спрямована на забезпечення підготовки висококваліфікованих і конкурентноспроможних на ринку праці фахівців в умовах багатопрофільності на основі системного, особистісно орієнтованого,    компетентнісного     підходів     та     шляхом    створення інноваційного середовища для розвитку кожного учасника освітнього процесу. Особливість освітньої діяльності Коледжу у порівнянні з іншими навчально-науковими структурними підрозділами Університету, які надають
вищу освіту, полягає у наданні фахової передвищої освіти, в тому числі у поєднанні з профільною загальною середньою освітою. Коледж також має право відповідно до ліцензій забезпечувати здобуття профільної середньої освіти професійного та академічного спрямування, професійної (професійно-технічної) освіти.

Випускник Коледжу має бути готовим до продовження навчання за обраною спеціальністю, продуктивної праці за фахом, планування і реалізації власної життєвої траєкторії.

2.3 Організація освітнього процесу в Коледжі здійснюється відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про вищу освіту», інших нормативно-правових актів з питань освіти, Статуту Університету, цього Положення, документів, наказів, розпоряджень, що регламентують освітній процес в Університеті.

2.4 Освітня діяльність здійснюється на засадах цілісності, системності, науковості,     інноваційності,     динамічності,     доступності,     прогностичності, прозорості, доцільності, практичності, ефективності, якості.

8