5.10. Студентське самоврядування.

1). Студентське самоврядування створюється як невід’ємна частина громадського самоврядування Коледжу для вирішення питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, участі в управлінні Коледжем.

2). Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів Коледжу, у тому числі неповнолітніх, та здійснюється студентами безпосередньо, а також через органи студентського самоврядування, що обираються у порядку, визначеному Законом України «Про фахову передвищу освіту» та цим Положенням.

3). У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, внутрішніми локальними актами Коледжу та Положенням про студентське самоврядування Коледжу.

4). Органи студентського самоврядування діють на принципах:

–  добровільності, колегіальності, відкритості;

– виборності та звітності;

– рівності прав студентів Коледжу на участь у студентському самоврядуванні;

– незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій;

– академічної доброчесності.

5). Студентське самоврядування здійснюється на рівні Коледжу (Конференція) та його структурних підрозділів (Загальні збори).

6). Вищим органом студентського самоврядування є Конференція студентів Коледжу.

7). Делегати на Конференцію студентів Коледжу обираються на Загальних зборах відділень шляхом прямого таємного голосування на строк, визначений Положенням про студентське самоврядування, що не може бути більшим за один календарний рік.

8). Голова органу студентського самоврядування та його заступники не можуть перебувати на посаді більш як два строки.

14